A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський ліцей №1
Жашківської міської ради Черкаської області

Zhashkiv Lyceum 1 of Zhashkiv City Council of Cherkasy Region

Підвищення рівня професійної кваліфікації сестри медичної

Згідно із Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджене наказом МОЗ від 23.11.2007 р. № 742 проходження курсів підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою для проходження атестації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
23.11.2007  N 742

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      12 грудня 2007 р.
                                      за N 1368/14635

 

 

                            ПОЛОЖЕННЯ
      про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою

 

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Атестація   молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою
проводиться  з  метою  підвищення  їх  кваліфікації,  професійного
рівня,  вона  спрямована  на  вдосконалення  та  поліпшення якості
медичного обслуговування населення.

 

     1.2. Основним завданням  атестації  молодших  спеціалістів  з
медичною  освітою  є визначення обсягу знань,  практичних навиків,
ступеня володіння ними,  застосування  в  професійній  діяльності,
своєчасного  підвищення  кваліфікації фахівців та вирішення питань
щодо подальшого їх використання.

 

     1.3. Право на атестацію мають:

 

     - молодші спеціалісти з медичною освітою всіх спеціальностей,
що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший  спеціаліст"
або   "бакалавр"   у   вищих   навчальних   закладах  I-IV  рівнів
акредитації;

 

     - особи,  що мають незакінчену вищу освіту та в установленому
порядку допущені до  медичної  діяльності  на  посадах,  які  вони
обіймають;

 

     - особи,  що  не  мають  відповідної  освіти,  але   допущені
Міністерством  охорони  здоров'я України або МОЗ СРСР до роботи на
посадах  молодших  спеціалістів  з  медичною   освітою   (середніх
медичних   працівників).   Такі   особи   проходять  атестацію  за
спеціальностями, до яких віднесені ці посади.

 

     1.4. Установлюються два види атестації молодших  спеціалістів
з медичною освітою:

 

     - атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;

 

     - атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

 

     1.5. Атестації  на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної
категорії підлягають особи, які:

 

     - зазначені  в  пункті 1.3 цього Положення,  професійна назва
роботи    яких   відповідає  класифікатору  професій  ДК  003:2005
(
vb375609-05,     vc375609-05     ),     затвердженому    наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (
v0375609-05 );

 

     - мають стаж роботи за спеціальністю, за якою атестуються, не
менше 5 років;

 

     - закінчили   протягом   останніх   п'яти   років  в  закладі
(підрозділі) післядипломної освіти курси  підвищення  кваліфікації
молодших спеціалістів з медичною освітою;

 

     - виявили бажання атестуватися на присвоєння  (підтвердження)
кваліфікаційної категорії.

 

     1.6. Атестація проводиться за спеціальностями,  передбаченими
Номенклатурою  спеціальностей  молодших  спеціалістів  з  медичною
освітою   (далі  -  Номенклатура  спеціальностей)  (додаток  1)  з
урахуванням   вимог   кваліфікаційних    характеристик    молодших
спеціалістів   з   медичною   освітою   (далі   -   Кваліфікаційні
характеристики).

 

     1.7. Кваліфікація молодших спеціалістів  з  медичною  освітою
визначається  атестаційною  комісією  за  трьома  кваліфікаційними
категоріями: друга, перша, вища.

 

     1.7.1. Друга кваліфікаційна категорія

 

     Присвоюється (підтверджується)   молодшим   спеціалістам    з
медичною  освітою  зі стажем роботи з даної спеціальності не менше
п'яти  років,  які  мають  необхідний  практичний  досвід,   добру
теоретичну   і  практичну  підготовку,  пройшли  відповідні  курси
підвищення  кваліфікації,  мають  знання  із  суміжних  дисциплін,
сумлінно  виконують  свої  обов'язки  і  беруть  активну  участь у
пропаганді здорового способу життя.

 

     1.7.2. Перша кваліфікаційна категорія

 

     Присвоюється (підтверджується)    молодшим   спеціалістам   з
медичною освітою зі стажем роботи з даної спеціальності  не  менше
семи  років,  які мають високу теоретичну,  практичну і професійну
підготовку,  пройшли  відповідні  курси  підвищення  кваліфікації,
мають  знання  із  суміжних  дисциплін,  сумлінно  виконують  свої
обов'язки,  беруть активну участь у  використанні  і  впровадженні
нових  методів  діагностики  і  лікування,  у пропаганді здорового
способу життя.

 

     1.7.3. Вища кваліфікаційна категорія

 

     Присвоюється (підтверджується)    молодшим   спеціалістам   з
медичною освітою зі стажем роботи з даної спеціальності  не  менше
десяти років, які вирізняються високим професіоналізмом, володіють
відмінною теоретичною і практичною підготовкою,  мають  знання  із
суміжних  дисциплін,  досконало  володіють  сучасною  оргтехнікою,
комп'ютером,  активно використовують і впроваджують нові  передові
методи   діагностики   та   лікування,  пройшли  відповідні  курси
підвищення кваліфікації,  сумлінно виконують свої  обов'язки  і  є
наставниками   молодих   спеціалістів,  пропагандистами  здорового
способу життя.

 

     1.8. Атестація  молодших  спеціалістів  з  медичною   освітою
здійснюється один раз на п'ять років.

 

     За бажанням фахівця при наявності  необхідного  стажу  роботи
атестація  на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії
може бути проведена і через менший строк,  але не раніше ніж через
рік з моменту попередньої атестації. У разі позачергової атестації
термін наступної атестації встановлюється через 5 років.

 

     1.9. Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою  може
проводитись за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і
при роботі за сумісництвом.

 

     1.10. Від  атестації  звільняються  вагітні  жінки,  а  також
особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною, згідно з
чинним законодавством.  Термін їх  чергової  атестації  відповідно
переноситься наказом керівника закладу.

 

     У виключних випадках з об'єктивних причин (тривала хвороба та
інше)  термін  чергової  атестації  може  бути  перенесено наказом
органу  управління  охорони  здоров'я  (санітарно-епідеміологічних
станцій)  відповідної  адміністративно-територіальної  одиниці  на
підставі особистої заяви фахівця  та  документів,  що  засвідчують
важливість причин, на термін не більше ніж на один рік.

 

     1.11. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних
категорій проводиться:

 

     - територіальними атестаційними комісіями;

 

     - атестаційними комісіями при закладах  охорони  здоров'я  та
санітарно - епідеміологічних станціях.

 

     1.12. Територіальні атестаційні комісії створюються при:

 

     - міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим;

 

     - головних  управліннях  охорони  здоров'я Дніпропетровської,
Київської,  Львівської,  Харківської,  Луганської та  Чернівецької
обласних державних адміністрацій;

 

     - головному управлінні охорони здоров'я та медицини катастроф
Черкаської обласної державної адміністрації;

 

     - управлінні охорони здоров'я та медицини катастроф  Одеської
обласної державної адміністрації;

 

     - управлінні охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної
державної адміністрації;

 

     - управліннях    охорони    здоров'я    обласних    державних
адміністрацій;

 

     - головному  управлінні   охорони   здоров'я   та   медичного
забезпечення    Київської    та    управлінні   охорони   здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій;

 

     - Республіканській   Автономної  Республіки  Крим,  обласних,
міських у містах Києві та  Севастополі  санітарно-епідеміологічних
станціях;

 

     - центральних    санітарно-епідеміологічних    станціях    на
залізничному, водному та повітряному транспорті;

 

     - Центральній санітарно-епідеміологічній станції МОЗ України.

 

     1.13. За  рішенням  органів   управління   охорони   здоров'я
Автономної  Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя
(далі - Органи управління),  обласних,  міських у містах Києві  та
Севастополі,    Республіканської    Автономної   Республіки   Крим
санітарно-епідеміологічних          станцій,           центральних
санітарно-епідеміологічних  станцій  на  залізничному,  водному та
повітряному транспорті (далі - санітарно-епідеміологічні  станції)
можуть  створюватися  атестаційні  комісії  при  закладах  охорони
здоров'я відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

 

     У Центральній  санітарно-епідеміологічній станції МОЗ України
створюється атестаційна комісія,  яка проводить атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою цього закладу.

 

     1.14. Молодші спеціалісти з медичною освітою,  які працюють у
закладах   (підрозділах)   охорони    здоров'я,    підпорядкованих
відомствам,  що  не  мають  своїх атестаційних комісій,  проходять
атестацію з  додержанням  вимог  цього  Положення  в  атестаційних
комісіях системи Міністерства охорони здоров'я України.

 

     1.15. Територіальні атестаційні комісії:

 

     - проводять атестацію головних  та  старших  медичних  сестер
(фельдшерів,   акушерок)  закладів  охорони  здоров'я  відповідної
адміністративно-територіальної одиниці (далі - Заклади) та в  разі
потреби        за        визначенням       Органу       управління
(санітарно-епідеміологічної   станції)   -    молодших    медичних
спеціалістів   з   медичною  освітою  окремих  спеціальностей  або
закладів;

 

     - проводять   атестацію   молодших  спеціалістів  з  медичною
освітою,  які  працюють у закладах охорони здоров'я, безпосередньо
підпорядкованих   МОЗ   України   та   розташованих  на  території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 

     - приймають в установленому порядку рішення про відповідність
кваліфікаційної категорії, отриманої за межами України, вимогам до
молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою,  викладеним  у цьому
Положенні;

 

     - проводять    дострокову    атестацію    молодших   медичних
спеціалістів з медичною освітою Закладів у разі виявлення істотних
недоліків у їх роботі;

 

     - здійснюють  методичне  керівництво   роботою   атестаційних
комісій, створених при Закладах;

 

     - розглядають  скарги  на   рішення   атестаційних   комісій,
створених   при  Закладах,  з  питань  присвоєння  (підтвердження)
кваліфікаційних категорій.

 

     1.16. Атестаційні комісії при  Закладах  проводять  атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою, що працюють:

 

     - у  закладах  охорони  здоров'я,  перелік  яких   визначений
наказом органу управління (санітарно-епідеміологічної станції);

 

     - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької  діяльності,  які
одержали   ліцензію   і  здійснюють  підприємницьку  діяльність  з
медичної  практики,  проведення  дезінфекційних,   дезінсекційних,
дератизаційних   робіт   (крім  робіт  на  об'єктах  ветеринарного
контролю)  з  переробки  донорської  крові  та   її   компонентів,
виготовлення   з   них   препаратів,   на   території  відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;

 

     -  молодших  спеціалістів з медичною освітою, які працюють за
наймом    у   суб'єктів   господарювання,   що   зареєстровані   в
установленому   порядку   як  юридичні  особи  та  розташовані  на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 

     1.17. Атестаційні комісії формуються на добровільних  засадах
з  представників органів управління охорони здоров'я,  керівників,
завідуючих структурними підрозділами,  лікарів, головних і старших
сестер    медичних    (фельдшерів,    акушерок   тощо)   Закладів,
представників  Закладів   (підрозділів)   післядипломної   освіти,
асоціацій та інших професійних і громадських об'єднань.

 

     1.18. Склад   атестаційних   комісій  затверджується  наказом
Органу управління (санітарно-епідеміологічної станції) відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.

 

     1.19. Атестація  проводиться за місцезнаходженням комісії.  В
окремих випадках можуть проводитись виїзні засідання  атестаційних
комісій.  У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3
членів  атестаційної  комісії.   Рішення   ухвалюється   більшістю
присутніх. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови
комісії.

 

     1.20. Результати атестації  доводяться  до  відома  осіб,  що
атестуються, одразу після закінчення засідання комісії.

 

     1.21. При   незгоді   особи,   що  атестувалася,  з  рішенням
атестаційної комісії останнє може  бути  оскаржене  в  двомісячний
термін   з  дня  затвердження  рішення  комісії  у  територіальній
атестаційній комісії або в суді.

 

     1.22. Засідання атестаційної  комісії  проводяться  не  рідше
одного  разу  в  квартал  відповідно  до  щорічного графіка,  який
затверджується        керівником         органу         управління
(санітарно-епідеміологічної станції).

 

     Атестаційна комісія веде  протоколи  засідань.  До  протоколу
обов'язково  заносяться  питання  членів  комісії до атестованого,
відмітка про правильність та повноту відповіді. Протоколи засідань
атестаційної комісії та атестаційні справи підлягають зберіганню у
встановленому порядку.

 

     1.23. Протокол з рішенням атестаційної комісії затверджується
наказом  керівника  органу  (Закладу) охорони здоров'я,  при якому
вона створена, у десятиденний термін з дня засідання комісії.

 

     1.24. Фахівці,  які бажають пройти  атестацію  на  присвоєння
(підтвердження)  кваліфікаційної  категорії,  подають у відповідну
атестаційну комісію атестаційну справу.

 

     1.25. До атестаційної справи входять такі документи:

 

     - письмова     заява     про    присвоєння    (підтвердження)
кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з  Номенклатурою
спеціальностей;

 

     - заповнений   атестаційний   листок   встановленого   зразка
(додаток 2);

 

     - оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну  категорію
(за наявності);

 

     - копія свідоцтва  про  проходження  підвищення  кваліфікації
(спеціалізація,  тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах)
підвищення кваліфікації;

 

     - копія диплома про освіту;

 

     - копія трудової книжки;

 

     - фотокартка 3 х 4 см;

 

     - звіт  про  професійну  діяльність  за  останні  три   роки.
Фахівці,  які  змінювали  місце роботи за останні 3 роки,  подають
звіти також з попередніх  місць  роботи,  затверджені  керівниками
(заступниками  керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому
місці не менше 1 року);

 

     - рецензія на звіт про професійну діяльність.

 

     Усі копії   засвідчуються   в   установленому  законодавством
порядку.

 

     Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності додатково
подають копію  ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з
медичної практики за відповідним фахом.

 

     1.26. У звіті відображається виконана за цей час  робота,  її
обсяг, основні показники, перелік та ступінь володіння практичними
навичками зі спеціальності,  проведені санітарно-освітні заходи та
інформація   про   підвищення   кваліфікації.   Керівник   закладу
(заступник керівника) затверджує  звіт  фахівця.  Звіт  може  бути
затверджений із зауваженнями (за наявності).

 

     1.27. Рецензія на затверджений звіт готується:

 

     - на молодших  спеціалістів  з  медичною  освітою  -  старшою
медичною   сестрою  (фельдшером,  акушеркою  тощо)  та  завідуючим
структурним підрозділом;

 

     - на   старшу   медичну  сестру  (фельдшера,  акушерку  тощо)
структурного підрозділу  -  головною  (старшою)  медичною  сестрою
(фельдшером,  акушеркою  тощо)  Закладу  та завідуючим структурним
підрозділом;

 

     - на  головну  (старшу)  медичну сестру (фельдшера,  акушерку
тощо) Закладу - заступником керівника Закладу;

 

     - на     молодших    спеціалістів    з    медичною    освітою
фельдшерсько-акушерських пунктів -  старшою  медичною  сестрою  та
головним лікарем територіальної сільської дільниці;

 

     - на молодших спеціалістів з медичною освітою,  які  працюють
за   наймом   у   суб'єктів  господарювання,  що  зареєстровані  в
установленому  порядку  як  юридичні  особи,  -  старшою  медичною
сестрою  (фельдшером,  акушеркою  тощо)  та головним лікарем цього
суб'єкта господарювання;

 

     - на  фізичних  осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
заступником керівника закладу  охорони  здоров'я  або  заступником
керівника          органу          управління          відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.

 

     Особу, що атестується, ознайомлюють з рецензією під підпис.

 

     1.28. Фахівці  подають  документи,  зазначені  в  пункті 1.24
цього Положення,  секретарю відповідної  атестаційної  комісії  не
пізніше ніж за 2 місяці до її засідання.

 

       2. Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії

 

     2.1. Атестація   на   присвоєння   кваліфікаційної  категорії
проводиться  із  запрошенням  фахівця  на  засідання  атестаційної
комісії.

 

     2.2. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння
молодшим спеціалістам з медичною освітою кваліфікаційної категорії
на  підставі даних звіту,  рецензії на звіт,  документів,  поданих
відповідно  до  пункту  1.24  цього  Положення,  та  співбесіди  з
фахівцем.

 

     2.3. За  результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної
категорії комісія приймає такі рішення:

 

     - присвоїти кваліфікаційну категорію;

 

     - відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії.

 

     У разі відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку
претендує фахівець,  комісія  може  підтвердити  раніше  присвоєну
категорію (при її наявності) або понизити її.

 

     Особам, яким відмовлено в присвоєнні  другої  кваліфікаційної
категорії,   видається   витяг   з  протоколу  засідання  комісії,
завірений органом охорони здоров'я,  у  двотижневий  строк  з  дня
атестації.

 

     Якщо атестація відбулася позачергово, час наступної атестації
встановлюється у новий п'ятирічний термін.

 

     2.4. При  присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується
дотримуватися послідовності: друга, перша, вища.

 

     2.5. Особам,     які      працюють      у      фельдшерських,
фельдшерсько-акушерських     пунктах;     сільських     лікарських
амбулаторіях (у т.  ч.  амбулаторіях загальної практики - сімейної
медицини);    дільничних    лікарнях;   санітарно-епідеміологічних
закладах,  що розташовані в сільських районах; на посадах молодших
спеціалістів  з  медичною  освітою  всіх  найменувань  (фельдшерів
(акушерок,  сестер  медичних)  станцій  (відділень)   швидкої   та
невідкладної  медичної допомоги,  територіальних центрів екстреної
медичної  допомоги  та   медицини   катастроф;   сестер   медичних
патронажних,   сестер   медичних  дільничних  та  сестер  медичних
загальної   практики-сімейної   медицини),  друга   кваліфікаційна
категорія  може  бути присвоєна за наявності стажу роботи не менше
трьох років,  перша кваліфікаційна  категорія  -  не  менше  п'яти
років, вища кваліфікаційна категорія - не менше семи років.

 

     2.6. Особі,   якій   за   результатами   атестації  присвоєна
кваліфікаційна  категорія  з  конкретної   спеціальності   Органом
управління,  Закладом,  при  якому  створена  атестаційна комісія,
видається посвідчення встановленого зразка (додаток 3).

 

     Молодшим спеціалістам  з  медичною  освітою,  яким  унаслідок
атестації  змінена  кваліфікаційна   категорія,   видається   нове
посвідчення.

 

                  3. Атестація на підтвердження
                    кваліфікаційної категорії

 

     3.1. Атестації  на  підтвердження  кваліфікаційної  категорії
підлягають  (за  бажанням) фахівці,  яким присвоєні кваліфікаційні
категорії, у строк до 5 років з дня попередньої атестації.

 

     3.2. Атестація  на  підтвердження  кваліфікаційної  категорії
проводиться, як правило, без запрошення особи, яка атестується, на
засідання  атестаційної  комісії  на підставі наданої атестаційної
справи.  У разі виникнення необхідності змінити  раніше  присвоєну
категорію фахівця запрошують на засідання комісії.

 

     3.3. За    результатами    атестації     на     підтвердження
кваліфікаційної категорії комісія приймає такі рішення:

 

     - підтвердити наявну кваліфікаційну категорію;

 

     - відмовити    в    підтвердженні   наявної   кваліфікаційної
категорії.

 

     У разі  відмови  в  підтвердженні  кваліфікаційної  категорії
комісія виносить рішення про її зниження чи зняття.

 

     3.4. При підтвердженні фахівцем кваліфікаційної  категорії  в
посвідченні  ставиться  відповідна  відмітка  або  видається  нове
посвідчення встановленого зразка в разі,  якщо в  попередньому  не
залишилось місця для відміток.

 

     Особам, яким  за  результатами  атестації  на   підтвердження
кваліфікаційної   категорії   змінено   кваліфікаційну  категорію,
видають нові посвідчення,  а тим,  кому відмовлено в підтвердженні
другої   категорії,  -  витяг  з  протоколу  засідання  комісії  у
двотижневий термін з дня атестації.

 

     У разі  винесення  атестаційною  комісією  рішення про зняття
(зниження)  кваліфікаційної  категорії  посвідчення   атестованого
долучається до матеріалів засідання атестаційної комісії.

 

     3.5. Рішення   атестаційної  комісії  про  зняття  (зниження)
кваліфікаційної   категорії   у   десятиденний   термін   письмово
доводиться  її  головою  до відома адміністрації Закладу за місцем
роботи атестованого.

 

     3.6. Оскарження  рішення  атестаційної  комісії  про   зняття
(зниження)   кваліфікаційної   категорії  проводиться  у  порядку,
передбаченому пунктом 1.21 цього Положення.

 

     3.7. У разі невиконання (неналежного виконання) фахівцем прав
та обов'язків,  визначених посадовою інструкцією, може проводитися
його дострокова атестація. При цьому керівник Закладу направляє до
територіальної атестаційної комісії подання,  попередньо узгоджене
з профспілковою організацією про зняття кваліфікаційної  категорії
або про її пониження,  зазначаючи при цьому підстави для винесення
такого рішення  і  надаючи  документи  з  обґрунтуванням  рішення.
Подання  розглядається  в атестаційній комісії,  на засідання якої
запрошують фахівця без попереднього проходження курсів  підвищення
кваліфікації  і  звіту  про  роботу  за фахом за останні три роки.
Відсутність  працівника  на  засіданні  атестаційної  комісії  без
поважних причин не заважає їй прийняти відповідне рішення.

 

     За результатами  атестації  територіальна атестаційна комісія
може прийняти такі рішення:

 

     - залишити    наявну    кваліфікаційну    категорію,   надати
рекомендації щодо усунення недоліків у роботі  фахівця,  підвищити
його фаховий рівень;

 

     - понизити  наявну  кваліфікаційну  категорію.   Термін   дії
кваліфікаційної категорії при цьому не змінюється;

 

     - зняти наявну кваліфікаційну категорію.

 

     За бажанням фахівця наступна атестація може бути проведена не
раніше  ніж  через  рік  з  моменту  останньої   атестації   після
проходження відповідних курсів підвищення кваліфікації.

 

             4. Визначення стажу роботи, що дає право
      на проходження атестації на присвоєння (підтвердження)
                    кваліфікаційної категорії

 

     4.1. До  стажу  роботи  за  спеціальністю  для  атестації  на
кваліфікаційну  категорію  зараховується  час  роботи  в   апараті
Органів  управління,  на виборних посадах,  у комітетах профспілок
працівників охорони здоров'я,  служба в Збройних силах України  та
інших військових формуваннях, а також підприємницька діяльність за
однією із спеціальностей молодших спеціалістів з медичною  освітою
та   робота  за  спеціальністю  за  кордоном,  що  підтверджуються
відповідними документами.

 

     За працівниками,  що  перейшли  з виборних посад на практичну
роботу на посаду,  яка відповідає спеціальності,  з якої вони мали
кваліфікаційну  категорію,  остання  зберігається  протягом  трьох
років після повернення на практичну роботу з дальшим  проходженням
атестації (переатестації).

 

     4.2. Молодші  спеціалісти з медичною освітою,  що працюють на
посадах фельдшерів усіх  найменувань  усіх  типів  Закладів  (крім
фельдшерів  станцій  (відділень)  швидкої та невідкладної медичної
допомоги   та  центрів  екстреної  медичної  допомоги),  проходять
атестацію  за  спеціальністю "лікувальна справа".  До стажу роботи
для проходження атестації за цією  спеціальністю  їм,  крім  того,
зараховується  і  період  роботи  на  посадах  фельдшерів  станцій
(відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги  та  центрів
екстреної медичної допомоги.

 

     4.3. До   стажу   роботи   для   атестації  за  спеціальністю
"лікувальна  справа  (невідкладні  стани)"  зараховується   період
роботи  на  посадах  фельдшерів  станцій  (відділень)  швидкої  та
невідкладної  медичної  допомоги  та  центрів  екстреної  медичної
допомоги.

 

     4.4. Особам,     які     атестуються     за     спеціальністю
"медико-профілактична справа",  до стажу  роботи  для  проходження
атестації  за  цією  спеціальністю  зараховується період роботи на
посадах    "фельдшер    санітарний",     "інструктор-дезінфектор",
помічників    лікарів    санітарно-гігієнічного    профілю    всіх
найменувань.

 

     4.5. Молодші спеціалісти з медичною освітою,  які працюють на
посадах   фельдшерів   із   санітарної   освіти,  інструкторів  із
санітарної   освіти,   проходять   атестацію   за    спеціальністю
"санологія".  До  стажу  роботи  для проходження атестації за цією
спеціальністю їм,  крім того,  зараховується і  період  роботи  на
посадах фельдшерів,  акушерок, сестер медичних, помічників лікарів
санітарно-гігієнічного  профілю  всіх   найменувань   усіх   типів
Закладів.

 

     4.6. До   стажу   роботи   для   проходження   атестації   за
спеціальністю "лабораторна справа (клініка)" молодшим спеціалістам
з   медичною   освітою  зараховується  період  роботи  на  посадах
фельдшерів-лаборантів,  лаборантів,  технологів   з   лабораторної
діагностики  лабораторій (центрів,  відділів,  відділень) закладів
охорони  здоров'я  всіх  найменувань  (крім   патологоанатомічних,
судово-медичних, бактеріологічних).

 

     4.7. До   стажу   роботи   для   атестації  за  спеціальністю
"лабораторна справа  (гігієна)"  зараховується  період  роботи  на
посадах  фельдшерів-лаборантів  та  лаборантів  усіх  найменувань,
лаборантів   з   контролю   дезінфекції   лабораторій   (відділів,
відділень) санітарно-епідеміологічних закладів та бактеріологічних
лабораторій (відділів, відділень) закладів охорони здоров'я.

 

     4.8. Молодші спеціалісти з медичною освітою,  що працюють  на
посадах  фельдшерів-лаборантів  та  лаборантів патологоанатомічних
бюро  (центрів,   відділів,   відділень),   судово-медичних   бюро
(відділів,   відділень),   проходять  атестацію  за  спеціальністю
"лабораторна справа (патологія)".  До стажу роботи для проходження
атестації  за  цією спеціальністю їм,  крім того,  зараховується і
період  роботи  на  посадах   фельдшерів-лаборантів,   лаборантів,
технологів   з  лабораторної  діагностики  лабораторій  (відділів,
відділень) усіх найменувань Закладів.

 

     4.9. Молодшим спеціалістам з медичною освітою  для  атестації
за  спеціальністю  "акушерська справа" зараховується період роботи
на посадах акушерок та фельдшерів усіх найменувань  незалежно  від
типу Закладу.

 

     4.10. Молодші спеціалісти з медичною освітою,  що працюють на
посадах сестер медичних усіх  найменувань  (крім  сестер  медичних
операційних  та  сестер  медичних - анестезистів),  інструкторів з
трудової  терапії,   інструкторів   з   лікувальної   фізкультури,
оптометристів,  техніків  -  ортезистів  - гіпсовиливальників усіх
типів Закладів,  проходять атестацію за спеціальністю "сестринська
справа".  До  стажу  роботи  для  проходження  атестації  за  цією
спеціальністю їм,  крім того,  зараховується і  період  роботи  на
посадах  фельдшерів та акушерок усіх найменувань,  сестер медичних
операційних та сестер медичних - анестезистів усіх типів Закладів.

 

     4.11. Молодші спеціалісти з медичною освітою,  що працюють на
посадах   "сестра   медична   операційна"  та  "сестра  медична  -
анестезист",  проходять атестацію  за  спеціальністю  "сестринська
справа (операційна)".

 

     4.12. Головні медичні сестри можуть атестуватися за будь-якою
спеціальністю,  що передбачено Номенклатурою для атестації  сестер
медичних.

 

     4.13. Період  роботи молодших спеціалістів з медичною освітою
на посадах статистиків медичних зараховується до стажу роботи  для
атестації  за спеціальністю "медична статистика".  До стажу роботи
для проходження атестації за цією  спеціальністю  їм,  крім  того,
зараховується  і  період  роботи на посадах фельдшерів,  акушерок,
сестер медичних усіх найменувань всіх типів  Закладів,  помічників
лікарів санітарно-гігієнічного профілю всіх найменувань.

 

     4.14. Робота   на  посадах  рентгенлаборантів,  технологів  з
рентгенологічної діагностики зараховується  до  стажу  роботи  для
атестації за спеціальністю "рентгенологія".

 

     4.15. Молодші спеціалісти з медичною освітою,  що працюють на
посадах лікарів зубних, помічників лікаря-стоматолога, гігієністів
зубних,     асистентів    лікаря-стоматолога,    атестуються    за
спеціальністю "стоматологія".

 

     4.16. До   стажу   роботи   для  атестації  за  спеціальністю
"ортопедична стоматологія" зараховується період роботи на  посадах
техніків зубних.

 

 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                                         М.В.Банчук

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень